ข้อมูลบริษัท

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • ปี 2549-2557 บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับดีมาก
SET Awards
 • รางวัล SET Awards นับเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จของ MACO ที่บริหารงานอย่างมีวิสัยทัศน์ และยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัท ได้รับรางวัล SET Awards สาขาต่างๆ ดังนี้

  • ปี 2554

   - รางวัลด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top Corporate Governance Report Awards) ประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีคะแนนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลสูงสุด

  • ปี 2555

   - รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards)
   - รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Performance Awards)

  • ปี 2556

   - รางวัล บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Performance Awards)

  • ปี 2560

   - รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • ปี 2550-2554 บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
 • ปี 2555-2557 บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน อยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ
FORBE ASIA
 • Asia's 200 Best Under a Billion
  MACO ได้รับรางวัลจากนิตยสาร Forbes Asia ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน Asia's 200 Best Under a Billion ซึ่งได้มาจากการค้นหาสุดยอดบริษัทจาก 900 แห่งทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีการเติบโตทั้งยอดขายและกำไรสุทธิ โดยมียอดขายตั้งแต่ 5 ล้าน – 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน (ปี2555 - 2556)
 • NACC Integrity Awards 2012
  บริษัทได้รับรางวัลชมเชย องค์กรโปร่งใส สองปีติดต่อกัน ในปี 2012 และ 2013 (NACC Integrity Awards 2012 -2013) ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
รางวัลที่ได้รับในปี 2557
 • บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2013 สาขา Core Process Improvement Projects ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน โดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับ 3 องค์กรหลัก คือ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย (Software Park Thailand) และวิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ (CITU)
 • คุณนพดล ตัณศลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับรางวัล Outstanding Entrepreneurship Awards (ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในภูมิภาคเอเชีย) โดย Enterprise Asia & the Organizing Committee of APEA 2014
 • รางวัลชมเชย องค์กรโปร่งใส ประจำปี 2013 (NACC Integrity Awards 2013) ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.
รางวัลที่ได้รับในปี 2558
 • บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดีเด่นด้านผลการดำเนินงาน (Company Performance Awards) สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท