ข้อมูลบริษัท
นายมานะ จันทนยิ่งยง
ประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2559 นับเป็นปีที่ บริษัท มาสเตอร์ แอด จ􀃋ำกัด(มหาชน) (“MACO”) ได้ก้าวสู่อีกขั้นของการพัฒนาองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และเตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านสื่อนอกบ้านผสมผสานช่องทางสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ผ่านการปรับโครงสร้างการบริหารภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ เมื่อวันที่ 31พฤษภาคม 2559 เป็นต้นมา

คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารชุดใหม่ ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ในการขยายเครือข่าย สื่อนอกบ้าน โดยมีพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้

เข้าซื้อกิจการสื่อนอกบ้าน ที่มีเครือข่ายสื่อครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย และมีทำเลสื่อภาพนิ่งที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาไปสู่เครือข่ายป้ายดิจิตอลในอนาคตอันใกล้ โดยการเข้าซื้อหุ้น บริษัท มัลติไซน์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มูลค่าการลงทุนรวม 439 ล้านบาท เป็นผลให้ เครือข่ายสื่อนอกบ้านของกลุ่มบริษัท MACO มีพื้นที่รวม 120,000 ตร.ม. มีจำนวนสื่อในเครือข่ายรวมทั้งสิ้นกว่า 2,000 ตำแหน่ง

สร้างความเชื่อถือและไว้วางใจในศักยภาพการเติบโตของบริษัท ทำให้ Ashmore ซึ่งเป็นกองทุนต่างประเทศขนาดใหญ่ ให้การสนับสนุนเงินเพิ่มทุน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เสนอขายเป็นการเจาะจง (Private Placement) จำนวน 334 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ออกจำหน่ายแล้ว ที่ราคา 1.28 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 427.52 ล้านบาท

ร่วมมือกับ พันธมิตร บริษัท Jupiter Smart Technology จำกัด นำระบบ I Beacon Application มาทดสอบติดตั้งบริเวณสื่อตอม่อใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจสำคัญใจกลางเมืองหลวง เพื่อเก็บรวบรวมฐานข้อมูล อายุ เพศ วัย พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ของผู้ชมสื่อโฆษณาของบริษัท สร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าและเสนอบริการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและผู้ลงโฆษณาในอนาคตอันใกล้

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัล Investor’s Choice Awards 2016 ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศด้านการเปิดเผยข้อมูลและการให้ความเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น ในฐานะที่บริษัท ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) เต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5 บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการให้ดียิ่งขึ้นไป โดยคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และยึดมั่นในจริยธรรมอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) ในงาน SET Awards 2016 โดยเป็นหนึ่งใน จำนวน 3 บริษัทที่ได้เข้าร่วมรับรางวัลเกียรติยศครั้งนี้

ในช่วงปลายปีบริษัทได้ริเริ่ม “วิสัยทัศน์ 2021” ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในอีก5 ปีข้างหน้า เพื่อสร้างความร่วมมือภายในกลุ่มบริษัท ของผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ VGI และ Rabbit ให้สามารถก้าวข้ามจากผู้นำธุรกิจสื่อนอกบ้านรูปแบบดั้งเดิม สู่การเป็นบริษัทที่มีสื่อดิจิตอลและสามารถผสมผสานการใช้งาน ร่วมกับสื่อออนไลน์และสื่ออื่นได้อย่างลงตัว ตอบโจทย์ผู้ลงโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบวงจร นำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน และเพิ่มโอกาสในการทำงาน และการแสดงศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มความสามารถให้กับพนักงาน รวมถึงสร้างผลตอบแทน ที่ยั่งยืนให้กับคู่ค้า และผู้ถือหุ้น

อีกเหตุการณ์สำคัญ และเป็นเรื่องที่เศร้าสลดใจของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ ในการสูญเสียพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงสวรรคต ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 “ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)”

ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานทุกท่าน ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท และขอขอบคุณลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่กรุณาให้การสนับสนุนบริษัทมาตลอดทั้งปี และที่สำคัญอย่างยิ่ง ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และแนวทางบริหารของบริษัท ที่มุ่งมั่นจะก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจสื่อนอกบ้านในเอเชียที่มีทั้งความมั่นคงและความยั่งยืนทางธุรกิจอย่างแท้จริง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่องในอนาคต