ข้อมูลบริษัท
นายมานะ จันทนยิ่งยง
ประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในนามของคณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด มหาชน (“MACO”) ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะกล่าวว่า 2560 นับเป็นปีที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับ MACO บริษัทฯ สามารถสร้างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือกันของทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะผู้บริหารและพนักงานของเราทุกคน ผมขอใช้โอกาสนี้ กล่าวขอบคุณพนักงานทุกท่าน ที่มุ่งมั่นปฎิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ จนประสบความสำเร็จในวันนี้ ผมใคร่ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกท่าน ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่คอยให้การสนับสนุนและมีความมั่นใจในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา MACO ได้มุ่งมั่นขยายเครือข่ายสื่อโฆษณานอกบ้านและก้าวเข้าสู่ช่วงการเติบโตที่สำคัญตลอดทั้งปี 2560 ภายหลังจากการเข้าลงทุนในบริษัท มัลติ ไซน์ จำกัด เมื่อเดือนตุลาคม 2559 MACO ได้ขยายขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ อีกครั้ง โดยการเข้าลงทุนในบริษัท โคแมส จำกัด ในเดือนมิถุนายน 2560 นอกจากนี้ MACO ยังได้เริ่มการให้บริการสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัลบิลบอร์ด โดยการพัฒนาสื่อโฆษณาภาพนิ่งให้กลายเป็นสื่อดิจิทัล การพัฒนาเครือข่ายสื่อดิจิทัลครั้งนี้นับเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยเสริมให้ผลประกอบการเติบโตโดดเด่น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงพัฒนาและขยายเครือข่ายสื่อดิจิทัลนี้อย่างต่อเนื่องในปี 2561

สำหรับ MACO ความรับผิดชอบต่อสังคม (“CSR”) ถือเป็นพันธกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องร่วมไปกับการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ MACO Media for CSR หลายปีติดต่อกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบพื้นที่สื่อโฆษณาของบริษัทฯ สำหรับการประชาสัมพันธ์โครงการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสังคมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ปีนี้ยังเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนตามแนวทาง Sustainability Reporting Guidelines ของ Global Reporting Initiative ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ยึดมั่นกำกับดูแลกิจการด้วยความโปร่งใสและมีจริยธรรม ทั้งหมดนี้ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระดับ 4 ดาว (ดีมาก) เป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน

บริษัทฯ ขอใช้โอกาสนี้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากคุณศุภรานันท์ ตันวิรัช เป็นคุณพุน ฉง กิต โดยในช่วงตลอด 2 ปีที่ผ่านมา คุณศุภรานันท์ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่อวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับ MACO และยังเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้ก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอแสดงความซาบซึ้งในความมานะ อุตสาหะและการอุทิศตนให้กับบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

และในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศแต่งตั้งคุณพุน ฉง กิต เพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า คุณพุน ฉง กิต จะใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งความเป็นผู้นำและความเชี่ยวชาญในการบริหารบริษัทชั้นนำในภูมิภาค มาอุทิศตนทำงานเพื่อให้ MACO ก้าวสู่ความสำเร็จในขั้นต่อไป และจะสามารถสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมั่นใจว่าทุกท่านจะได้เห็นการเติบโตและพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของ MACO ตลอดทั้งปี 2561 อย่างแน่นอน