ข้อมูลบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณา โดยมีรายได้หลักมาจากการให้บริการสื่อป้ายโฆษณา การรับจ้างผลิตงานโฆษณา และบริการที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้า ได้ครบวงจร ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Nationwide integrated OOH Media Platform” มีสัดส่วนการถือหุ้น และการแบ่งการ ดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ดังนี้


ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท คือ ให้บริการและผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ที่มีความหลากหลายทั้งด้านรูปแบบ ขนาด สถานที่ติดตั้ง และเทคนิคในการนำเสนอ เพื่อให้สามารถสนองความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยให้บริการอย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา วางแผนสื่อโฆษณา การให้บริการผลิตและติดตั้งงานโฆษณา การจัดกิจกรรมทางการตลาด รวมทั้งดูแลรักษาสื่อตลอดระยะเวลาของการบริหารจัดการสื่อโฆษณา

ธุรกิจสื่อโฆษณาของบริษัทสามารถแบ่งได้ 5 กลุ่ม ดังนี้

สื่อโฆษณา

คำอธิบาย

1.สื่อโฆษณาประเภท BILLBOARD

สื่อป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และกลาง ติดตั้งในทำเลที่มีศักยภาพสูงทั่วประเทศ

2.สื่อโฆษณาประเภท STREET FURNITURE

สื่อโฆษณาขนาดเล็กและกลางที่ติดตั้งบนถนนสายหลัก สะพานข้ามแยกสำคัญ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในย่านธุรกิจและแหล่งชุมชน รวมถึงสื่อโฆษณาบริเวณระบบขนส่งมวลชนทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน

3. สื่อโฆษณาประเภท DIGITAL

เน็ตเวิร์คส์สื่อโฆษณาดิจิทัลที่มีรูปลักษณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบโจทย์แบรนด์และนักการตลาดในการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง สามารถนำชิ้นงานออกอากาศได้ในเวลารวดเร็ว

4.สื่อโฆษณาประเภท CREATIVE OOH

สื่อโฆษณาหรือชิ้นงานที่ผลิตขึ้นพิเศษตามความต้องการของลูกค้า สามารถแบ่งออกได้เป็น

  1. MADE TO ORDER
  2. EVENT

5.สื่อโฆษณาในต่างประเทศ (OVERSEAS ADS)

สื่อโฆษณาในต่างประเทศที่ครอบคลุมหลากหลายพื้นที่ในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน

1.สื่อโฆษณาประเภท BILLBOARD

1.1 LARGE BILLBOARD

สื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นสื่อที่ได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัย โดดเด่น ดึงดูดสายตาด้วยจุดติดตั้งป้ายโฆษณาในหลายพื้นที่ อาทิ บริเวณริมทางด่วน ริมถนนสายหลัก บริเวณย่านธุรกิจ และแหล่งชุมชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ด้วยความหลากหลายของรูปแบบโครงสร้างช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าที่ลงโฆษณาโดดเด่น สวยงาม ดึงดูดทุกสายตาของผู้พบเห็น อันได้แก่ โครงสร้างเสาเดี่ยว (Monopole) โครงสร้างเสาคู่ (Double Column) โครงสร้างเหล็กฉากถักใยแมงมุม (Steel Truss) และโครงสร้างอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีโครงในรูปแบบ Billboard ภาพนิ่งที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจจำนวน 178 ป้าย โดยสามารถแบ่งตามจุดติดตั้งโครงได้ดังนี้

จุดติดตั้ง

จำนวน (ป้าย)

%

ริมถนนสายหลักในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

135

76%

ริมถนนสายหลักในต่างจังหวัด

43

24%

รวม

178

100%

LARGE BILLBOARD


1.2 NATIONWIDE BILLBOARD

สื่อป้ายโฆษณาขนาดกลางที่ติดตั้งตามแยกสำคัญๆของจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ที่เป็นย่านการค้า และชุมชนซึ่งมีการจราจรหนาแน่น ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวนป้าย 860 ป้าย ครอบคลุม 70 จังหวัด

1.3 PTT POSTER

สื่อโฆษณารูปแบบกล่องไฟ ติดตั้งบริเวณสถานีบริการน้ำมันปตท.จิฟฟี่ มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง ด้วยลักษณะการกระจายตัวทั่วประเทศของสถานีบริการน้ำมันตามถนนสายหลัก โดยสื่อติดตั้งอยู่ในตำแหน่งปะทะสายตาผู้มาใช้บริการ มีจำนวนป้าย 262 ป้าย 139 สถานี

NATIONWIDE BILLBOARD

PTT POSTER


2. สื่อโฆษณาประเภท STREET FURNITURE

สื่อโฆษณาขนาดเล็กติดตั้งใกล้เคียงทางเดินเท้าหรือริมถนนสามารถมองเห็นได้ในระดับสายตา เจาะกลุ่มเป้า หมายคนเมือง คนทำงานในย่ายธุรกิจการค้า ครอบคลุมพื้นที่ใจกลางเมือง รวมถึงสื่อโฆษณาบริเวณระบบขนส่งมวลชนทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย

2.1 CITY VISION BTS

สื่อป้ายโฆษณาในรูปแบบ Trivision ขนาด 4.00 x 2.00 เมตร ติดตั้งในระดับสายตา บริเวณเสาตอม่อใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS จำนวน 20 สถานี บริษัทเป็นผู้ประกอบการรายเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาบริเวณเสาตอม่อใต้สถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 18 ปี รวมจุดติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาทั้งสิ้น188 ป้าย

2.2 CITY VISION FLYOVER

สื่อโฆษณาบริเวณเสาตอม่อสะพานข้ามแยกสำคัญในกรุงเทพมหานคร จำนวน 19 สะพาน ซึ่งสามารถสะกดทุกสายตากลุ่มเป้าหมายด้วยไตรวิชั่นพลิกเปลี่ยน 3 ภาพ และป้ายกล่องไฟที่สร้างความน่าสนใจและสร้างสีสันให้เส้นทางคมนาคมสายหลักทั่วกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดีรับสายตาทั้งกลุ่มเป้าหมายที่สัญจรไปมาตามท้องถนนและทางเท้า ปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 316 ป้าย

CITY VISION BTS

CITY VISION FLYOVER


2.3 GRIPLIGHT EXPRESS

สื่อป้ายโฆษณาภาพนิ่งรูปแบบกล่องไฟ ติดตั้งอยู่บริเวณตู้เก็บเงินทางด่วนขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 รวมจำนวน 21 ด่าน มีป้ายโฆษณาทั้งสิ้นจำนวน 124 ป้าย ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้รถได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.4 MOCHIT STATION

สื่อโฆษณาในพื้นที่ของสถานีขนส่งหมอชิตใหม่ ประกอบด้วยสื่อโฆษณารูปแบบกล่องไฟทั้งภายในและภายนอกสถานีจำนวน 3 รูปแบบ คือ

  • Main Entrance Lightbox จำนวน 4 ป้าย ตั้งบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสารชั้น 1
  • Ground Walkway Lightbox จำนวน 2 ป้าย ติดตั้งบริเวณทางเดินจากป้ายจอดรถประจำทาง และแหล่งร้านค้า เพื่อเดินทางไปยังอาคารผู้โดยสาร
  • Escalator Head Lightbox จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งอยู่ด้านบนของบันไดเลื่อนที่จะไปสู่อาคารชั้น 3 ซึ่งเป็นสถานที่จำหน่ายตั๋วและอาคารผู้โดยสารสำหรับผู้ต้องการไปยังภาคอีสาน

GRIPLIGHT EXPRESS

MOCHIT STATION


3. สื่อโฆษณาประเภท DIGITAL

เน็ตเวิร์คส์สื่อโฆษณาดิจิทัลที่มีรูปลักษณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบโจทย์แบรนด์และนักการตลาดในการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง สามารถนำชิ้นงานออกอากาศได้ในเวลารวดเร็ว

Digital


4. สื่อโฆษณาประเภท CREATIVE OOH

สื่อโฆษณาที่ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษตามความต้องการของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกธุรกิจ เช่น การก่อสร้าง โครงสร้างป้ายขนาดใหญ่ การออกแบบและดีไซน์งานโฆษณา Interior Design, Display Design รวมถึง Special Event

CREATIVE OOH


5. สื่อโฆษณาในต่างประเทศ (OVERSEAS ADS)

สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ที่ครอบคลุมหลากหลายพื้นที่ ในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน ด้วยจุดติดตั้งสำคัญ ทั้งทางหลวงสายหลัก ใจกลางเมือง ย่านธุรกิจการค้าและสถานที่สำคัญที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

OVERSEAS ADS