ข้อมูลบริษัท

นายมานะ จันทนยิ่งยง

ประธานกรรมการบริษัท

นางศุภรานันท์ ตันวิรัช

กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร

นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ

กรรมการบริษัท

นายสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์

กรรมการบริษัท

นายไพศาล ธรสารสมบัติ

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นายชลัช ชินธรรมมิตร์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นายชวิล กัลยาณมิตร

กรรมการบริษัท

นางสาวดารณี พรรณกลิ่น

กรรมการบริษัท