ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ชื่อ : บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท : 0107546000113
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย และบันเทิง
ทุนจดทะเบียน : 591,489,276.40 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 433,198,091.40 บาท
มูลค่าหุ้น : 0.10 บาท (ณ. 31 ธันวาคม 2560)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1 ชั้น 4-6 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-938-3388 โทรสาร. 02-938-3489
เว็บไซด์ : http://www.masterad.com
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท : โทรศัพท์. 02-938-3388 ต่อ 487 โทรสาร. 02-938-3489
อีเมล์ : ir@masterad.com
บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์. 02-009-9000 โทรสาร. 02-009-9991
ผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
โดย คุณศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
สำนักงาน : เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดาออฟฟิค คอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-0777, 0-2661-9190
โทรสาร : 0-2264-0789-90