ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

สัดส่วนรายได้ ไตรมาส 1 ปี 2562/63

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการดำเนินงาน

-16% QoQ
-26% YoY

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

-39% QoQ
-571% YoY

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย

10% QoQ
-153% YoY

(หน่วย: ล้านบาท)
รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) ไตรมาส 1
ปี 2562/63 (ปรับปรุง)
ไตรมาส 2
ปี 2562/63
ไตรมาส 3
ปี 2562/63
ไตรมาส 4
ปี 2562/63
ไตรมาส 1
ปี 2563/64
รายได้จากการดำเนินงาน 690 748 806 612 512
ต้นทุนการให้บริการ 429 482 525 465 453
กำไรขั้นต้น 261 265 281 147 58
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 112 116 113 -65 -59
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 65 40 37 -248 -236
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 38 42 39 -129 -179
สินทรัพย์รวม 4,762 4,801 4,879 9,187 8,776
หนี้สินรวม 1,710 1,926 1,855 4,883 4,817
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,052 2,875 3,024 4,304 3,959
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ไตรมาส 1
ปี 2562/63 (ปรับปรุง)
ไตรมาส 2
ปี 2562/63
ไตรมาส 3
ปี 2562/63
ไตรมาส 4
ปี 2562/63
ไตรมาส 1
ปี 2563/64
ความสามารถในการทำกำไร
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) 37.9% 35.5% 34.9% 24.0% 11.4%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 16.2% 15.5% 15.5% -10.7% -11.5%
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) 9.4% 5.4% 4.6% -40.5% -46.1%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 5.5% 5.6% 4.8% -21.0% -35.0%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น1 (%) 10.5% 7.3% 6.1% -0.2% -6.7%
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.5X 1.1X 1.3x 0.8x 0.8x
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์2 (%) 9.1% 6.5% 5.1% -1.5% -6.1%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.8X 0.7X 0.7x 0.4x 0.4x
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.6X 0.7X 0.6X 1.1X 1.2x
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.1X 0.2X 0.2X 0.3X 0.3x

1 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน
2 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / สินทรัพย์รวมเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน

หมายเหตุ: ในเดือนเมษายน 2563 บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนแปลงปีบัญชีใหม่โดยเริ่มในเดือนเมษายนถึงเดือนมีนาคม จากเดิมที่เริ่มในเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ตามการอนุมัติของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2562 ดังนั้นบริษัทฯ จึงเปลี่ยนรอบปีสำหรับการแสดงข้อมูลสำคัญทางการเงินประจำไตรมาส เป็น 2562/63 และ 2563/64