ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

สัดส่วนรายได้ ไตรมาส 2 ปี 2560

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการดำเนินงาน

9.6% YoY
4.9% QoQ

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

26.9% YoY
37.4% QoQ

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย

15.1% YoY
11.4% QoQ

ไตรมาส 2 ปี 2560 ( สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560)

(หน่วย: ล้านบาท)
รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) 2Q 2560 1Q 2560 4Q 2559 3Q 2559 2Q 2559 1Q 2559
รายได้จากการดำเนินงาน 199 190 193 172 181 188
ต้นทุนการให้บริการ 87 89 91 79 79 81
กำไรขั้นต้น 112 101 102 94 102 107
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 66 59 19 34 57 62
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 56 47 10 27 52 56
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 51 37 -3 21 40 43
สินทรัพย์รวม 2,002 1,687 1,631 1,058 880 932
หนี้สินรวม 772 491 473 352 142 144
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,229 1,152 1,159 706 738 773
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 2Q 2560 1Q 2560 4Q 2559 3Q 2559 2Q 2559 1Q 2559
ความสามารถในการทำกำไร  
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น1 (%) 56.1% 53.2% 52.7% 54.3% 56.4% 57.0%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 33.2% 31.3% 10.0% 19.5% 31.7% 33.3%
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) 28.3% 24.9% 5.1% 15.9% 28.5% 29.7%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 25.6% 19.6% -1.5% 12.4% 22.2% 23.1%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น2 (%) 11.2% 9.0% 11.1% 21.2% 23.7% 23.4%
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.9 1.8 2.0 2.4 5.5 6.0
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์3 (%) 9.8% 8.2% 11.5% 19.5% 24.4% 24.3%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.5 0.9 0.6 0.7 0.8 0.8
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.6 0.4 0.4 0.5 0.2 0.2
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1 คำนวณจากรายได้จากการบริการ
2 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน
3 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / สินทรัพย์รวมเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน