ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

สัดส่วนรายได้ ไตรมาส 3 ปี 2562

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการดำเนินงาน

8% QoQ
64% YoY

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

7% QoQ
-31% YoY

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย

1% QoQ
-2% YoY

(หน่วย: ล้านบาท)
รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) ไตรมาส 2
ปี 61
ไตรมาส 3
ปี 61
ไตรมาส 4
ปี 61
ไตรมาส 1
ปี 62
ไตรมาส 2
ปี 62
ไตรมาส 3
ปี 62
รายได้จากการดำเนินงาน 264 456 677 689 690 748
ต้นทุนการให้บริการ 103 263 425 457 429 482
กำไรขั้นต้น 161 193 252 232 261 265
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 100 118 134 108 115 116
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 65 78 85 72 68 40
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 62 61 82 33 39 42
สินทรัพย์รวม 1,910 3,675 4,107 4,380 4,762 4801
หนี้สินรวม 532 902 1,389 1,301 1,710 1926
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,378 2,773 2,718 3,079 3,052 2875
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ไตรมาส 2
ปี 61
ไตรมาส 3
ปี 61
ไตรมาส 4
ปี 61
ไตรมาส 1
ปี 62
ไตรมาส 2
ปี 62
ไตรมาส 3
ปี 62
ความสามารถในการทำกำไร
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) 61% 42% 37% 34% 38% 36%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 38% 26% 20% 16% 17% 16%
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) 25% 17% 13% 10% 10% 5%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 24% 13% 12% 5% 6% 6%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น1 (%) 22% 13% 14% 12% 11% 7%
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.5X 2.3X 1.5X 1.7X 1.5X 1.1X
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์2 (%) 15% 12% 10% 10% 10% 7%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.6X 0.5X 0.0X 0.7X 0.8X 0.7X
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.5X 0.4X 0.1X 0.0X 0.6X 0.7X
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.1X 0.0X 0.5X 0.5X 0.1X 0.2X

1 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน
2 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / สินทรัพย์รวมเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน