ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

สัดส่วนรายได้ ไตรมาส 1 ปี 2563

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการดำเนินงาน

-24% QoQ
-14% YoY

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

-432% QoQ
-418% YoY

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย

-160% QoQ
-159% YoY

(หน่วย: ล้านบาท)
รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) ไตรมาส 4 ปี 61
(ปรับปรุงใหม่)
ไตรมาส 1 ปี 62
(ปรับปรุงใหม่)
ไตรมาส 2
ปี 62
ไตรมาส 3
ปี 62
ไตรมาส 4
ปี 62
ไตรมาส 1
ปี 63
รายได้จากการดำเนินงาน 670 710 690 748 806 612
ต้นทุนการให้บริการ 408 466 429 482 525 465
กำไรขั้นต้น 262 244 261 265 281 147
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 141 115 115 116 113 -68
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 105 84 68 40 37 -248
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 87 40 39 42 39 -129
สินทรัพย์รวม 4,164 4,380 4,762 4,801 4,879 9,187
หนี้สินรวม 1,290 1,301 1,710 1,926 1,855 4,883
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,874 3,079 3,052 2,875 3,024 4,304
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ไตรมาส 4 ปี 61
(ปรับปรุงใหม่)
ไตรมาส 1 ปี 62
(ปรับปรุงใหม่)
ไตรมาส 2
ปี 62
ไตรมาส 3
ปี 62
ไตรมาส 4
ปี 62
ไตรมาส 1
ปี 63
ความสามารถในการทำกำไร
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) 39% 34% 38% 36% 35% 24%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 21% 16% 17% 15% 16% -11%
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) 16% 12% 10% 5% 5% -40%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 13% 6% 6% 6% 5% -21%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น1 (%) 14% 12% 11% 7% 6% 0%
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.6X 1.7X 1.5X 1.1X 1.3x 0.8x
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์2 (%) 10% 10% 10% 6% 5% -2%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.6X 0.7X 0.8X 0.7X 0.7x 0.4x
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.5X 0.0X 0.6X 0.7X 0.6X 1.1X
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.0X 0.5X 0.1X 0.2X 0.2X 0.3X

1 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน
2 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / สินทรัพย์รวมเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน