ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

สัดส่วนรายได้ ไตรมาส 1 ปี 2560

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการดำเนินงาน

0.9% YoY

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

-14.4% YoY

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย

-5.0% YoY

ไตรมาส 1 ปี 2560 ( สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560)

(หน่วย: ล้านบาท)
รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) 1Q 2560 1Q 2559
รายได้จากการดำเนินงาน 189.5 187.8
ต้นทุนการให้บริการ 88.8 80.8
กำไรขั้นต้น 100.8 107.0
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 59.4 62.5
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 47.2 55.7
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 37.1 43.4
สินทรัพย์รวม 1686.6 931.9
หนี้สินรวม 491.3 144.4
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1152.0 773.1
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 1Q 2560 1Q 2559
ความสามารถในการทำกำไร 
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น1 (%) 53.2% 57.0%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 31.3% 33.3%
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) 24.9% 29.7%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 19.6% 23.1%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น2 (%) 9.0% 23.4%
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.82 5.96
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์3 (%) 8.2% 24.3%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.9 0.8
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.4 0.2
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.0 0.0

1 คำนวณจากรายได้จากการบริการ
2 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน
3 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / สินทรัพย์รวมเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน