ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

สัดส่วนรายได้ ไตรมาส 1 ปี 2562

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการดำเนินงาน

149.3% YoY
1.8% QoQ

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

-30.2% YoY
-58.7% QoQ

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย

22.2% YoY
-18.3% QoQ

(หน่วย: ล้านบาท)
รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) 1Q 2562 4Q 2561 3Q 2561 2Q 2561 1Q 2561 4Q 2560 3Q 2560 2Q 2560 1Q 2560
รายได้จากการดำเนินงาน 689 677 456 264 276 283 263 200 190
ต้นทุนการให้บริการ 457 425 263 103 109 107 106 87 89
กำไรขั้นต้น 232 252 193 161 167 176 157 112 101
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 109 133 114 105 89 112 102 64 63
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 78 98 83 70 66 89 78 52 47
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 37 89 68 62 53 73 60 51 37
สินทรัพย์รวม 4,380 4,107 3,675 1,910 2,022 2,026 1,973 2,002 1,687
หนี้สินรวม 1,301 1,389 902 532 476 524 742 772 491
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,079 2,718 2,773 1,378 1,546 1,502 1,232 1,229 1,152
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 1Q 2562 4Q 2561 3Q 2561 2Q 2561 1Q 2561 4Q 2560 3Q 2560 2Q 2560 1Q 2560
ความสามารถในการทำกำไร
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น1 (%) 33.7% 37.2% 42.3% 61.0% 60.5% 61.9% 59.5% 56.1% 53.2%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 15.8% 19.7% 24.9% 39.8% 32.3% 41.3% 40.5% 33.2% 33.2%
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) 11.3% 14.4% 18.2% 26.6% 23.8% 31.4% 29.8% 25.8% 24.9%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 5.4% 13.2% 14.9% 23.7% 19.1% 25.7% 22.8% 25.6% 19.6%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น2 (%) 11.8% 13.8% 13.4% 20.1% 18.0% 17.4% 15.7% 11.2% 9.0%
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.70 1.50 2.30 1.10 1.50 1.40 0.90 0.90 1.82
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์3 (%) 10.3% 10.2% 12.0% 16.7% 16.4% 17.4% 13.1% 9.8% 8.2%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.7 0.6 0.5 0.60 0.60 0.50 0.60 0.50 0.90
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.04 0.10 0.4 0.30 0.30 0.10 0.60 0.60 0.43
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.50 0.50 0.0 0.20 0.10 0.40 0.40 0.30 0.00

1 คำนวณจากรายได้จากการบริการ
2 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน
3 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / สินทรัพย์รวมเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน