ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

สัดส่วนรายได้ ไตรมาส 2 ปี 2562/63

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการดำเนินงาน

-1% QoQ
-32% YoY

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

-10% QoQ
-497% YoY

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย

-27% QoQ
-139% YoY

(หน่วย: ล้านบาท)
รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) ไตรมาส 2
ปี 2562/63 (ปรับปรุง)
ไตรมาส 3
ปี 2562/63
ไตรมาส 4
ปี 2562/63
ไตรมาส 1
ปี 2563/64 (ปรับปรุง)
ไตรมาส 2
ปี 2563/64
รายได้จากการดำเนินงาน 748 806 612 512 507
ต้นทุนการให้บริการ 482 525 465 453 466
กำไรขั้นต้น 265 281 147 58 41
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 113 113 (65) (60) (44)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 37 37 (248) (236) (217)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 41 39 (129) (179) (161)
สินทรัพย์รวม 4,801 4,879 9,187 8,776 9,060
หนี้สินรวม 1,926 1,855 4,883 4,817 5,277
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,875 3,024 4,304 3,959 3,784
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ไตรมาส 2
ปี 2562/63 (ปรับปรุง)
ไตรมาส 3
ปี 2562/63
ไตรมาส 4
ปี 2562/63
ไตรมาส 1
ปี 2563/64 (ปรับปรุง)
ไตรมาส 2
ปี 2563/64
ความสามารถในการทำกำไร
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) 36% 35% 24% 11% 8%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 15% 14% -11% -12% -9%
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) 5% 5% -40% -46% -43%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 5% 5% -21% -35% -32%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น1 (%) 7% 6% 0% -7% -13%
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.1x 1.3x 0.8x 0.8x 0.7x
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์2 (%) 7% 5% -2% -6% -10%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.7x 0.7x 0.4x 0.4x 0.4x
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.7x 0.6x 1.1x 1.2x 1.4x
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.2x 0.2x 0.3x 0.3x 0.4x

1 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน
2 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / สินทรัพย์รวมเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน

หมายเหตุ: ในเดือนเมษายน 2563 บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนแปลงปีบัญชีใหม่โดยเริ่มในเดือนเมษายนถึงเดือนมีนาคม จากเดิมที่เริ่มในเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ตามการอนุมัติของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2562 ดังนั้นบริษัทฯ จึงเปลี่ยนรอบปีสำหรับการแสดงข้อมูลสำคัญทางการเงินประจำไตรมาส เป็น 2562/63 และ 2563/64