ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

สัดส่วนรายได้ ไตรมาส 4 ปี 2562

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการดำเนินงาน

8% QoQ
20% YoY

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

-8% QoQ
-56% YoY

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย

-2% QoQ
-20% YoY

(หน่วย: ล้านบาท)
รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) ไตรมาส 3 ปี 61
(ปรับปรุงใหม่)
ไตรมาส 4 ปี 61
(ปรับปรุงใหม่)
ไตรมาส 1 ปี 62
(ปรับปรุงใหม่)
ไตรมาส 2
ปี 62
ไตรมาส 3
ปี 62
ไตรมาส 4
ปี 62
รายได้จากการดำเนินงาน 486 670 710 690 748 806
ต้นทุนการให้บริการ 281 408 466 429 482 525
กำไรขั้นต้น 205 262 244 261 265 281
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 111 141 115 115 116 113
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 80 105 84 68 40 37
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 70 87 40 39 42 39
สินทรัพย์รวม 3,675 4,164 4,380 4,762 4,801 4,879
หนี้สินรวม 902 1,290 1,301 1,710 1,926 1,855
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,773 2,874 3,079 3,052 2,875 3,024
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ไตรมาส 3 ปี 61
(ปรับปรุงใหม่)
ไตรมาส 4 ปี 61
(ปรับปรุงใหม่)
ไตรมาส 1 ปี 62
(ปรับปรุงใหม่)
ไตรมาส 2
ปี 62
ไตรมาส 3
ปี 62
ไตรมาส 4
ปี 62
ความสามารถในการทำกำไร
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) 42% 39% 34% 38% 36% 35%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 23% 21% 16% 17% 16% 14%
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) 17% 16% 12% 10% 5% 5%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 14% 13% 6% 6% 6% 5%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น1 (%) 13% 14% 12% 11% 7% 6%
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.3X 1.6X 1.7X 1.5X 1.1X 1.3x
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์2 (%) 12% 10% 10% 10% 6% 5%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.5X 0.6X 0.7X 0.8X 0.7X 0.7x
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.4X 0.5X 0.0X 0.6X 0.7X 0.6X
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.0X 0.0X 0.5X 0.1X 0.2X 0.2X

1 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน
2 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / สินทรัพย์รวมเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน