ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

สัดส่วนรายได้ ไตรมาส 3 ปี 2561

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการดำเนินงาน

80.6% YoY
68.9% QoQ

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

13.5% YoY
9.2% QoQ

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย

17.3% YoY
22.5% QoQ

(หน่วย: ล้านบาท)
รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) 3Q 2561 2Q 2561 1Q 2561 4Q 2560 3Q 2560 2Q 2560 1Q 2560 4Q 2559 3Q 2559
รายได้จากการดำเนินงาน 473 280 290 282 262 199 190 193 172
ต้นทุนการให้บริการ 263 103 109 107 106 87 89 91 79
กำไรขั้นต้น 210 177 181 174 156 112 101 102 94
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 124 102 90 116 106 66 59 19 34
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 127 78 69 95 85 56 47 10 27
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 68 62 53 73 60 51 37 -3 21
สินทรัพย์รวม 3,675 1,910 2,022 2,011 1,973 2,002 1,687 1,631 1,058
หนี้สินรวม 902 532 476 517 742 772 491 473 352
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,773 1,378 1,546 1,494 1,232 1,229 1,152 1,159 706
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 3Q 2561 2Q 2561 1Q 2561 4Q 2560 3Q 2560 2Q 2560 1Q 2560 4Q 2559 3Q 2559
ความสามารถในการทำกำไร
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น1 (%) 44.3% 63.3% 62.4% 61.9% 59.5% 56.1% 53.2% 52.7% 54.3%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 26.3% 36.2% 31.1% 41.3% 40.5% 33.2% 31.3% 10.0% 19.5%
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) 26.9% 27.7% 23.7% 33.8% 32.4% 28.3% 24.9% 5.1% 15.9%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 14.4% 22.3% 18.2% 25.9% 22.9% 25.6% 19.6% -1.5% 12.3%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น2 (%) 13.4% 20.1% 18.0% 17.4% 15.7% 11.2% 9.0% 11.1% 21.2%
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.30 1.10 1.50 1.40 0.90 0.90 1.82 1.99 2.42
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์3 (%) 12.0% 16.7% 16.4% 15.6% 13.1% 9.8% 8.2% 11.5% 19.5%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.50 0.60 0.60 0.50 0.60 0.50 0.90 0.58 0.74
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.40 0.30 0.30 0.40 0.60 0.60 0.43 0.41 0.50
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.00 0.20 0.10 0.20 0.40 0.30 0.00 0.00 0.00

1 คำนวณจากรายได้จากการบริการ
2 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน
3 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / สินทรัพย์รวมเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน