ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

สัดส่วนรายได้ ไตรมาส 3 ปี 2563/64

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการดำเนินงาน

-2% QoQ
-38% YoY

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

41% QoQ
-332% YoY

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย

261% QoQ
-42% YoY

(หน่วย: ล้านบาท)
รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) ไตรมาส 3
ปี 2562/63
ไตรมาส 4
ปี 2562/63
ไตรมาส 1
ปี 2563/64 (ปรับปรุง)
ไตรมาส 2
ปี 2563/64
ไตรมาส 3
ปี 2563/64
รายได้จากการดำเนินงาน 806 612 512 507 496
ต้นทุนการให้บริการ 525 465 453 466 433
กำไรขั้นต้น 281 147 58 41 63
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 113 -65 -60 -44 71
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 37 -248 -236 -217 -114
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 39 -129 -179 -161 -95
สินทรัพย์รวม 4,879 9,187 8,776 9,060 8,667
หนี้สินรวม 1,855 4,883 4,817 5,277 5,099
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,024 4,304 3,959 3,784 3,568
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ไตรมาส 3
ปี 2562/63
ไตรมาส 4
ปี 2562/63
ไตรมาส 1
ปี 2563/64 (ปรับปรุง)
ไตรมาส 2
ปี 2563/64
ไตรมาส 3
ปี 2563/64
ความสามารถในการทำกำไร
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) 35% 24% 11% 8% 13%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 14% -11% -12% -9% 14%
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) 5% -40% -46% -43% -23%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 5% -21% -35% -32% -19%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น1 (%) 6% 0% -7% -13% -18%
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.3x 0.8x 0.8x 0.7x 0.7x
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์2 (%) 5% -2% -6% -10% -12%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.7x 0.4x 0.4x 0.4x 0.4x
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.6x 1.1x 1.2x 1.4x 1.4x
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.2x 0.3x 0.3x 0.4x 0.4x

1 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน
2 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / สินทรัพย์รวมเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน