ข้อมูลทางการเงิน

ปี 2563/64

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2563/64

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563/64

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563/64

ดาวน์โหลด

ปี 2563

งบการเงิน
รายปี 2563

ดาวน์โหลด

ปี 2562

งบการเงิน
รายปี 2562

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2562

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2562

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2562

ดาวน์โหลด

ปี 2561

งบการเงิน
รายปี 2561

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2561

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2561

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2561

ดาวน์โหลด

ปี 2560

งบการเงิน
รายปี 2560

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2560

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2560

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2560

ดาวน์โหลด

ปี 2559

งบการเงิน
รายปี 2559

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2559

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2559

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2559

ดาวน์โหลด

ปี 2558

งบการเงิน
รายปี 2558

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2558

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2558

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2558

ดาวน์โหลด

ปี 2557

งบการเงิน
รายปี 2557

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2557

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2557

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2557

ดาวน์โหลด

ปี 2556

งบการเงิน
รายปี 2556

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2556

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2556

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2556

ดาวน์โหลด

ปี 2555

งบการเงิน
รายปี 2555

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2555

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2555

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2555

ดาวน์โหลด

ปี 2554

งบการเงิน
รายปี 2554

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2554

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2554

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2554

ดาวน์โหลด

ปี 2553

งบการเงิน
รายปี 2553

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2553

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2553

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2553

ดาวน์โหลด

ปี 2552

งบการเงิน
รายปี 2552

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2552

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2552

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2552

ดาวน์โหลด

ปี 2551

งบการเงิน
รายปี 2551

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2551

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2551

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2551

ดาวน์โหลด

ปี 2550

งบการเงิน
รายปี 2550

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2550

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2550

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2550

ดาวน์โหลด
ดูเพิ่มเติม