ข้อมูลบริษัท

นางศุภรานันท์ ตันวิรัช

ประธานกรรมการบริหาร

นายจุฑา จารุบุณย์

กรรมการบริหาร

นายญาณิสร์ ทิพากร

กรรมการบริหาร

นายนิทัศน์ ตั้งแสงประทีป

กรรมการบริหาร

นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช

กรรมการบริหาร

นางรจนา ตระกูลคูศรี

กรรมการบริหาร

นางอุไรวรรณ บุญยรัตพันธุ์

กรรมการบริหาร

นายจักรกฤษณ์ เข็มทอง

กรรมการบริหาร