ข้อมูลทางการเงิน

ปี 2563/64

MD&A
ไตรมาสที่ 3 ปี 2563/64

ดาวน์โหลด

MD&A
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563/64

ดาวน์โหลด

MD&A
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563/64

ดาวน์โหลด

ปี 2563

MD&A
ไตรมาสที่ 1/2563

ดาวน์โหลด

ปี 2562

MD&A
ปี 2562

ดาวน์โหลด

MD&A
ไตรมาสที่ 3/2562

ดาวน์โหลด

MD&A
ไตรมาสที่ 2/2562

ดาวน์โหลด

MD&A
ไตรมาสที่ 1/2562

ดาวน์โหลด

ปี 2561

MD&A
ปี 2561

ดาวน์โหลด

MD&A
ไตรมาสที่ 3/2561

ดาวน์โหลด

MD&A
ไตรมาสที่ 2/2561

ดาวน์โหลด

MD&A
ไตรมาสที่ 1/2561

ดาวน์โหลด

ปี 2560

MD&A
ปี 2560

ดาวน์โหลด

MD&A
ไตรมาสที่ 3/2560

ดาวน์โหลด

MD&A
ไตรมาสที่ 2/2560

ดาวน์โหลด

MD&A
ไตรมาสที่ 1/2560

ดาวน์โหลด

ปี 2559

MD&A
ปี 2559

ดาวน์โหลด

MD&A
ไตรมาสที่ 3/2559

ดาวน์โหลด

MD&A
ไตรมาสที่ 2/2559

ดาวน์โหลด

MD&A
ไตรมาสที่ 1/2559

ดาวน์โหลด

ปี 2558

MD&A
ปี 2558

ดาวน์โหลด

MD&A
ไตรมาสที่ 3/2558

ดาวน์โหลด

MD&A
ไตรมาสที่ 2/2558

ดาวน์โหลด

MD&A
ไตรมาสที่ 1/2558

ดาวน์โหลด

ปี 2557

MD&A
ปี 2557

ดาวน์โหลด

ปี 2556

MD&A
ปี 2556

ดาวน์โหลด

ปี 2555

MD&A
ปี 2555

ดาวน์โหลด
Load More