ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ปี 2562

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด

ปี 2561

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด

ปี 2560

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด

ปี 2559

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด

ปี 2558

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด

ปี 2557

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด

ปี 2556

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด

ปี 2555

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดาวน์โหลด

ปี 2554

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ดาวน์โหลด

ปี 2553

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ดาวน์โหลด

ปี 2552

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ดาวน์โหลด

ปี 2551

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ดาวน์โหลด

ปี 2550

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ดาวน์โหลด

ปี 2549

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ดาวน์โหลด