ห้องข่าว

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ

Backมีนาคม 22, 2554

ที่ IRS.003/2554

วันที่ 21 มีนาคม 2554

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวขึ้นบนเว็บไซต์ ของบริษัทฯแล้วในวันที่ 21 มีนาคม 2554 ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูได้ที่ www.masterad.com/Investor Relation

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายนพดล ตัณศลารักษ์)
กรรมการ

(นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร)
กรรมการ

Attachments

  • 2011-03-22_MACO01_TH.pdf (Size: 32,892 bytes)