ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
จดหมายแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารแนบ 1 หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) (แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ และ แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แผนที่สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น ดาวน์โหลด