ข้อมูลบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้/p>

คลิกที่ภาพเพื่อนดูขนาดใหญ่