ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและส่งคำถามล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
2. การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
3. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
4. แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด