ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนหุ้น %
1. บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)1 1,436,767,596.00 26.55
2. นายนเรศ งามอภิชน 1,082,500,000.00 20.00
3. บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)2 1,080,000,000.00 19.96
4. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)3 789,150,660.00 14.58
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 192,089,493.00 3.55
6. นายวรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์ 81,121,100.00 1.50
7. นายนพดล ตัณศลารักษ์ 67,268,299.00 1.24
8. นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ 36,640,000.00 0.68
9. นางดวงพร โฆสิตสกุล 31,980,000.00 0.59
10. น.ส.พรรัตน์ มณีรัตนะพร 31,800,000.00 0.59
  รวม 4,829,317,148.00 89.23

หมายเหตุ :

1บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 26.55 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านและธุรกิจบริการด้านดิจิทัล มีผู้ถือหุ้นหลักคือ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด ถือหุ้นจำนวน 3,854,351,500 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 45.02 และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 1,816,739,640 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 21.22 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562)

2บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้บริการ และผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ธุรกิจหลักได้แก่ (1) สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit Media) (2) สื่อโฆษณาภาพนิ่ง (Classic Media) (3) สื่อโฆษณาดิจิทัล (Dynamic Media) (4) สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า (Retail Media) (5) สื่อโฆษณาภายในสนามบิน (Airport Media) (6) สื่อโฆษณาออนไลน์ (Online Media) และ (7) การตลาดแบบมีส่วนร่วม (Engagement marketing) มีผู้ถือหุ้นหลักคือ นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ถือหุ้นจำนวน 974,068,100 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.09 และ บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 730,004,705 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.80 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562)

3บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 14.58 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจ 4 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้าบีทีเอสและรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที) (2) ธุรกิจสื่อโฆษณา (3) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ (4) ธุรกิจบริการ มีผู้ถือหุ้นหลักคือ นาย คีรี กาญจนพาสน์ ถือหุ้นจำนวน 3,189,441,052 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.25 นาย กวิน กาญจนพาสน์ ถือหุ้นจำนวน 602,705,195 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.58 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ม.ค. 2563 )