ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10/03/2560 18/03/2559
% / จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 56.12% 5,241 46.61% 6,429
การถือครองหุ้นต่างด้าว 11.22% @ 24/08/2560 ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49%


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (@ 18/08/2560)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (@ 18/08/2560) จำนวนหุ้น %
1 บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 1,125,967,400 33.68
2 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 378,614,800 11.33
3 NORTRUST NOMINEES LIMITED-GUERNSEY RE GGDP RE: AIF CLIENTS 10 PERCENT ACCOUNT 339,322,400 10.15
4 นายนพดล ตัณศลารักษ์ 105,031,999 3.14
5 น.ส.พรรัตน์ มณีรัตนะพร 83,000,000 2.48
6 นายแทนพงศ์ ตัณศลารักษ์ 77,459,560 2.32
7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 72,415,780 2.17
8 นางกิติยา จันทรนิมะ 58,492,730 1.75
9 นายพานิช มณีรัตนะพร 55,876,700 1.67
10 น.ส.ญาณิศา ตัณศลารักษ์ 49,659,650 1.49