ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 3/18/2559 3/13/2558
% / จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 46.61 % 6,429 42.62% 7,970
การถือครองหุ้นต่างด้าว 13.96% @ 16/03/2560 ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49%


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (@ 10/03/2560)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (@ 10/03/2560) จำนวนหุ้น %
1 บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 1,125,967,400 33.68
2 NORTRUST NOMINEES LIMITED-GUERNSEY RE GGDP RE: AIF CLIENTS 10 PERCENT ACCOUNT 334,751,300 10.01
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 107,705,970 3.22
4 นายนพดล ตัณศลารักษ์ 105,031,999 3.14
5 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 96,524,100 2.89
6 น.ส.พรรัตน์ มณีรัตนะพร 85,000,000 2.54
7 นายแทนพงศ์ ตัณศลารักษ์ 83,609,560 2.50
8 นางกิติยา จันทรนิมะ 58,492,730 1.75
9 นายพานิช มณีรัตนะพร 55,876,700 1.67
10 น.ส.ญาณิศา ตัณศลารักษ์ 49,659,650 1.49