ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15/03/2561 10/03/2560
% / จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 44.13% 4,155 56.12% 5,241
การถือครองหุ้นต่างด้าว 8.18% @ 28/09/2561 ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49%


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (@ 27/09/2561)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (@ 27/09/2561) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 1,306,152,360 31.65
2. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 746,367,600 18.09
3. NORTRUST NOMINEES LIMITED-GUERNSEY RE GGDP RE: AIF CLIENTS 10 PERCENT ACCOUNT 287,725,280 6.97
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 130,516,500 3.16
5. นายวันชัย พันธุ์วิเชียร 113,300,100 2.75
6. นายนพดล ตัณศลารักษ์ 104,602,899 2.53
7. นายนเรศ งามอภิชน 101,010,000 2.45
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 87,038,970 2.11
9. กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY 51,590,640 1.25
10. นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ 36,640,000 0.89