ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 9 อันดับแรก (@ 23/08/2562)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 9 อันดับแรก (@ 23/08/2562) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 1,436,767,596 33.17
2. นาย นเรศ งามอภิชน 1,015,000,000 23.43
3. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 789,150,660 18.22
4. นายนพดล ตัณศลารักษ์ 62,853,899 1.45
5. นาย วรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์ 46,458,200 1.07
6. นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์ 36,640,000 0.85
7. นาง ดวงพร โฆสิตสกุล 31,980,000 0.74
8. น.ส. พรรัตน์ มณีรัตนะพร 31,800,000 0.73
9. กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล 26,268,000 0.61