ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

Warrant ดาวน์โหลด
1. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
2. ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (ครั้งสุดท้าย) (MACO-W1)