ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

Warrant ดาวน์โหลด
1. แจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2
(การใช้สิทธิครั้งที่ 3)
2. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2 (MACO-W2)
3. ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ MACO-W2