ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

Warrant ดาวน์โหลด
1. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (MACO-W2)
2. ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ MACO-W2